Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może zostać zwołane, jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 • Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku – jako sprawozdawcze, oraz jako sprawozdawczo-wyborcze gdy istnieje potrzeba wyboru władz wybieralnych.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  • z własnej inicjatywy;
  • na żądanie członków Komisji Rewizyjnej;
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków i działania Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie zmian Statutu i przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu;
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych władz stowarzyszenia;
 6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu działalności (z zastrzeżeniem § 24 lit. o Statutu Stowarzyszenia);
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa z § 16 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia;
 8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;
 9. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia OGAE Polska wybierany jest na trzyletnią kadencję przez Walne Zebranie Członków. Obecnie funkcje pełnią:
Tomasz Lener – prezes zarządu
Konrad Szczęsny – wiceprezes zarządu
Rafał Zuchewicz – wiceprezes zarządu
Ernest Wietrzychowski – członek zarządu
Łukasz Smardzewski – członek zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska wybierana jest na trzyletnią kadencję przez Walne Zebranie Członków. Aktualnie członkami Komisji Rewizyjnej są:
Jakub Kubka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Bartosz Kaczmarek – członek Komisji Rewizyjnej
Aleksandra Wąsek – członek Komisji Rewizyjnej
Edvard Sivickij – członek Komisji Rewizyjnej
Daniel Jakubiak – członek Komisji Rewizyjnej